Skip to the content

Nyligen deltog ActionAid Sverige vid The 3rd International Conference on Community Land and Resource Rights i Stockholm. Samtidigt besöktes vi av Doug Hertzler, ActionAid USA's expert på markrättigheter och livsmedelssäkerhet.

Syftet med konferensen var att öka förståelsen för relationen mellan kvinnors rättigheter, tillgång till jord och livsmedelssäkerhet. En av höjdpunkterna i mötet var panelen om det kvinnliga ledarskapets roll inom markrättigheter. Först presenterades och diskuterades olika globala strategier och verktyg för att erkänna och säkra ursprungsfolks- och kvinnors rätt till mark och främja deras ledarskap inom sina samhällen. Trots att framsteg har skett, exempelvis genom kvinnlig närvaro i FN:s beslutsorgan gällande de nya millenniemålen, så finns det fortfarande stort utrymmer för förbättringar. "Även i länder med bra lagstiftningar kring kvinnors skydd ligger kvinnligt ledarskap på en låg nivå", säger Anne Larson på SIDA.

Några sätt att gå vidare från globala rekommendationer till lokala verkligheter och vice-versa presenterades av gräsrotsaktivister från Afrika, Latinamerika och Asien som deltog i panelen. Cécile Ndjebet från African Women’s Network for Community Management of Forests kommenterade vikten av att etablera strategiska allianser med män för att främja kvinnors markrättighetsagenda. "Detta är ett grundläggande steg där kvinnorna fortfarande har väldigt litet inflytande på beslutfattandet." En annan strategi, säger hon, är att arbeta tight med lagstiftare för att säkerställa att egendomsrättigheter för kvinnor ger dem access till högkvalitetsjord för dem. "I de flesta länder där kvinnor får tillgång till mark, är jorden näringsfattig ”.

Ketty Marcelo Lopez från av Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú presenterade det sydamerikanska ursprungsfolksperspektivet på kvinnors kamp för markrättigheter. Enligt Ketty så stängs kvinnor från ursprungsfolkgrupper ute från beslutsfattandet i sina samhällen, trots att de producerar 50 procent av världens mat, oftast med resultatet att de får tillgång till jord av lägsta odlingsbara kvalitet. Den patriarkala onda cirkeln gör dem också mer utsatta för klimatförändringar, våld och skadliga konsekvenser av utvinningspolitik. För att förändra detta, hänvisar Ketty till olika lokala mekanismer vars funktion är att – genom kvotering i samhällsförsamlingar – införliva kvinnors röster. Hon menar på att projektfinansieringsmekanismer även bör inkludera genusspecifikt skydd. "Vi ursprungskvinnor är de som bäst känner till vår mark", avslutar Ketty.

Internationellt besök

Doug Hertzler, ActionAid USAs expert på jordrättigheter och livsmedelssäkerhet, var också med oss under veckan för att delta i den internationella konferensen och för att dela med sig av sina erfarenheter med ActionAid Sverige. Under ett möte med våra team berättade han om sitt aktivismarbete och stöd av initiativ inom community and indigenous land rights med särskilt fokus på kvinnors rätt till jord i Afrika och Latinamerika. "Det här är en grundläggande fråga för kvinnorna som ofta är de viktigaste producenterna/tillverkarna på många sätt, och därmed de mest utsatta grupperna.” Hertzler arbetar tillsammans med både ActionAid Guatemala och Brasilien för att stötta lokala partners som jobbar för att skydda kvinnor i rurala samhällen mot stora jordbruksföretags skadliga framfart.

Hertzler kritiserar även de program som enbart fokuserar på att sätta kvinnornas namn på egendomstitlar utan att erbjuda stöd för att stärka kvinnors ledarskap och rättigheter. ”Utan detta helhetstänk så förblir makt och land i manliga händer och utsattheten inför de stora jordägarnas ambitioner blir mycket större. Om man tittar på situationen i Guatemala, där ett sådant program genomförts, så visar undersökningar att kvinnor på grund av brist på inflytande i hushållet och i samhället saknar makt att förändra sin situation". Dessutom är det viktigt att program som stärker erkännandet av och medvetenheten kring kvinnors rättigheter i landsbygdssamhällen kombineras med juridiskt skydd för dessa samhällen mot stora jordbruksindustriers intressen. "Om du inte skyddar hela samhällens rätt till jorden du har ingen chans att skydda kvinnors rätt till jorden. De två går hand i hand. Huruvida kvinnorna kan behålla tillgången till mark och mätta sina familjer magar är ett bra sätt att bedöma om politiken fungerar, säger Doug”

Vi står för kvinnors rätt till jord!

ActionAid Sveriges arbete ligger väl i linje med Célines, Dougs och Kettys röster och delar kampen med många andra aktörer världen över för att kvinnor i allt högre grad skall kunna axla en ledarroll i sina familjer och blir politiskt deltagande i sina samhällen och städer. Idéerna och debatterna om kvinnors rätt till jord är därmed ett viktigt bidrag till vårt arbete.
Genom våra resiliensprojekt i 25 länder arbetar vi med att stärka kvinnor så att de kan ta kontroll över ekologiska jordbruksprocesser som stärker deras förmåga till livsmedelssäkerhet trots klimatförändringar, resursbrist, brist på rättigheter, patriarkalisk kontroll, krympande politiskt utrymme och andra påverkande faktorer. Vi arbetar också utifrån ett feministiskt perspektiv för att stärka kvinnligt ledarskap och för att öka kvinnors inflytande i politiska beslut som skyddar och garanterar deras grundläggande rättigheter.