Skip to the content

Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2019

Som medlem och viktig supporter är du hjärtligt välkommen till vårt årsmöte. Vi tycker att det är viktigt att du i ditt engagemang också ska ha möjlighet att påverka och få djupare inblick i vårt arbete. Årsmötet hålls måndagen den 27 maj klockan 17.00-19.00 på Renstiernas gata 12, 5 trappor, i Stockholm. Vi bjuder på kaffe och smörgås och du får tillfälle att träffa personal och förtroendevalda från ActionAid Sverige. Under kvällen ger vi även en presentation av vårt arbete mot kvinnlig könsstympning. Välkommen att anmäla dig till mötet till magnus.nordgren@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växel). Din anmälan vill vi få senast söndagen den 12 maj.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Genomgång av att kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning

6. Fastställande av arbetssätt för årsmötet
    6.1 Fastställande av nomineringsstopp för samtliga val

7. ActionAid Sveriges årsberättelse:
    7.1 verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret (Bilaga 1)
    7.2 årsredovisningen (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och
noter) för det senaste räkenskapsåret samt fastställande av resultat- och balansräkning (Bilaga 2)

8. Auktoriserad revisors Revisionsberättelse för räkenskapsåret (Bilaga 3)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Propositioner
      10.1 Fastställande av medlemsavgift (Bilaga 4)

11. Motioner

12. Val av förtroendevalda (Bilaga 5)
      12.1 Presentation av Valberedningens arbete
      12.2 Fastställande av antal ledamöter
      12.3 Val av ordförande
      12.4 Val av styrelseledamöter
      12.5 Val av revisorer
      12.6 Val av medlemmar till valberedningen

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande