Skip to the content

Kvinnors ledarskap räddar liv och skyddar rättigheter

Hilda Hlabiso är en av tio kvinnor som utbildats i att förebygga och hantera katastrofer i byn Risutu i Zimbabwe. När cyklonen Idai slog till stod hon redo. Nu arbetar hon med att stötta andra kvinnor hitta försörjning efter katastrofen.

Hildas familj drabbades hårt av cyklonen Idai då familjens hem och hennes bananodlingar förstördes. Hennes man som arbetat med att köra ut bananer är nu arbetslös - det finns inga bananer att leverera. Hilda försörjer nu familjen genom att föda upp höns. En viktig del av ActionAids respons har varit att utbilda kvinnliga ledare på lokal nivå för att samhällena ska få en snabbare och bättre återhämtning.

”Jag utbildar andra kvinnor i att hitta försörjningsmöjligheter, att inte vänta på allmosor och matpaket. Vi kan plantera grödor på den mark som inte förstördes av cyklonen. Nu när vägarna är framkomliga igen kan vi ta oss till Chimanimani för att sälja produkter som efterfrågas i grannlandet Moçambique. När vi kvinnor blir självförsörjande ska ingen längre behöva utsättas för våld eller tvingas sälja sex för att få mat”, säger Hilda som tillsammans med de nio andra ledarna har i uppgift att nå ut med stöd och hjälp till tusen andra kvinnor.

Kvinnors delaktighet och ledarskap minskar utsatthet och ökar motståndskraft

Katastrofer spär på den utsatthet och den ojämlikhet som finns i samhället redan före de inträffar och kan fortsätta skapa utsatthet i åratal efter det akuta läget är över. När katastrofer tvingar människor på flykt, förstör deras försörjningsmöjligheter eller försämrar hälsan, så ökar utsattheten. Flickor och kvinnor drabbas oproportionerligt hårt på grund av orättvisa strukturer i samhället. Våld i familjer ökar, kvinnor tvingas sälja sex för sin överlevnad och övergrepp ökar i överbefolkade flyktingläger.

Därför är det viktigt att flickors och kvinnors rättigheter och delaktighet prioriteras vid humanitära insatser. När kvinnor tar ledande roller i att förebygga och hantera katastrofer så ökar både samhällens motståndskraft och jämställdhet mellan kvinnor och män.