Skip to the content

Dialogmöte om kvinnlig könsstympning - för ökad trygghet och bättre bemötande

ActionAid arbetar både globalt och i Sverige för att stoppa kvinnlig könsstympning (KKS). Arbetet i Sverige bygger till stor del på fysiska träffar där kvinnor och flickor som har blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning kan dela sina erfarenheter och öppet diskutera dessa frågor.  
 
På grund av covid-19 har de fysiska träffarna under 2020 fått anta andra former och sker nu istället digitalt. Under hösten har flera virtuella möten och informationsträffar ägt rum och en av dessa skedde den 26 november. ActionAid bjöd då in flickor och kvinnor som är direkt berörda av kvinnlig könsstympning samt yrkesverksamma grupper som kommer i kontakt med dessa flickor och kvinnor.

25 personer medverkade på dialogmötet och diskussioner fördes kring frågor som rör KKS, kroppslig integritet och rättigheter. 

Citat från deltagare på dialogmötet:

“Det finns många organisationer som arbetar med frågor som rör kvinnlig könsstympning med fler aktörer måste fördjupa sig i problematiken.”   

"Det är extremt viktigt med förebyggande arbete i den där frågan.”
 

Dialogmöten är en del av ActionAid Sveriges löpande verksamhet och ett av flera verktyg för att skapa ett tryggt rum där diskussioner och reflektioner kan ske öppet och med ett aktivt deltagande från alla parter. Syftet med träffarna är också att öka förståelsen, kunskapen om kvinnlig könsstympning och dess risker samt förbättra service och bemötande. 

En detaljerad sammanfattning av dialogmötet, dess talare och slutsatser finns här. 

Mer information om vårt arbete i Sverige finns här.