Skip to the content


Kvinnliga jordbrukare lider av allvarlig matbrist till följd av covid-19

Covid-19 har lämnat kvinnliga jordbrukare världen över skuldsatta och hungriga, samtidigt som de löper större risk att utsättas för våld, övergrepp och trakasserier. Många av dem har inte ens råd med utsäde inför kommande säsong. Utan fler lokala insatser där kvinnliga jordbrukares rättigheter, behov och kapacitet synliggörs, riskerar en farlig spiral av tilltagande hunger och fattigdom att ta fart.

ActionAids senaste rapport bygger på intervjuer med 190 kvinnliga jordbrukare i 14 länder* i Afrika och Asien. Många av dessa kvinnor, vars inkomst ofta försörjer en hel familj, levde redan innan covid-19 under svåra förhållanden i och med klimatförändringarna. Med covid-19 har det akuta läget eskalerat då marknadsstängningar, reserestriktioner och stigande livsmedelspriser har påverkat dem negativt på flera plan.

Rapporten visar bland annat att:

  • 83% av de kvinnliga jordbrukarna upplever minskade möjligheter till försörjning under pandemin till följd av stängda marknader och stigande priser. 65% lider av direkt matbrist.
  • Mer än hälften, 55%, uppger att deras obetalda hushållsarbete och vård av anhöriga i hemmet har ökat under pandemin.
  • Många kvinnor uppger att covid-restriktionerna påverkar tillgången till mat. De hoppar över måltider eller äter mindre portioner, så att andra familjemedlemmar kan äta. 58% säger att även andra familjemedlemmar har tvingats avstå måltider som en följd av restriktionerna.
  • Över hälften, 52%, vittnar om en ökning av könsbaserat våld.
  • Rapporten indikerar även att män i högre utsträckning tar pengar från sina fruar, polisens trakasserier mot kvinnor och flickor ökar och möjligheten att rapportera våldsfall till berörda myndigheter minskar.

ActionAid arbetar på flera sätt för att bekämpa de orättvisor som drabbar kvinnliga jordbrukare. I Senegal till exempel, ett land hårt ansatt av naturkatastrofer, livnär sig halva befolkningen på jordbruk. Tillsammans med lokalbefolkningen arbetar vi för att stärka landsbygdens motståndskraft inför de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Kvinnogrupper utbildas i klimatanpassade jordbruksmetoder, ledarskap och påverkansarbete. Arbetet bygger på att öka kvinnors deltagande i lokalt beslutsfattande så att de själva kan verka för att stärka sin rätt till mark och tillgång till utsäde. Sedan covid-19 slog till har det här arbetet blivit viktigare än någonsin.

Utan den här typen av lokala insatser där kvinnors behov och möjlighet till inflytande synliggörs, riskerar den redan utbredda matbristen i världen att öka dramatiskt och slaget mot de kvinnliga jordbrukarna kommer bli ännu hårdare.

Idag på World Food Day vill vi därför lyfta det akuta behovet av ökade resurser och mer lokala insatser till världens kvinnliga jordbrukare. Bland annat vill vi se att fler kvinnor får utbildning i klimatanpassade jordbruksmetoder, ökade möjligheter att delta i lokalt beslutsfattande samt utökad rätt att äga och kontrollera sin mark.

* intervjuerna genomfördes i Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Nepal, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.  Läs hela rapporten här.