Skip to the content

På bilden syns en av ActionAids medarbetare i Palestina i samband med utdelningen av matpaket till utsatta familjer i Hebron, Västbanken. 

ActionAid kräver rättvisare fördelning av världens vaccindoser

Närmare 70 procent av de förväntade vaccindoserna för 2021 har redan sålts till några få rika länder. Utan en rättvisare fördelning av världens vaccin kommer majoriteten av alla människor, framförallt i utsatta länder, tvingas fortsätta leva med de faror och konsekvenser som pandemin för med sig i flera år framöver.

Den 10 februari publicerade WHO och UNICEF ett gemensamt uttalande där de uppmanar världens ledare att se bortom nationsgränser och istället tillämpa en vaccinations-strategi som på global nivå kan stoppa pandemin. ActionAid stöder detta uttalande till fullo.  

ActionAids internationella generalsekreterare Julia Sánchez säger:

”WHO och UNICEF har med all rätt pekat på att vaccinleveranser är avgörande för att skydda världens hälsoarbetare och utsatta grupper. Läkemedelspatent hindrar dock tillverkare från att producera generiska versioner av vaccinet i den takt och omfattning som krävs. Pengar får inte avgöra vem som har tillgång till vård och vaccin”.

Som läget ser ut nu kommer flera länder i Afrika inte kunna vaccinera en betydande del av sin befolkning förrän 2024. Detta är ohållbart. ActionAid kräver därför att länder och läkemedelsföretag slutar förhindra produktionen av generiska vacciner som kan tas fram till lägre kostnad.

Två av de länder som drabbats hårdast av viruset, Sydafrika och Indien, har uppmanat Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation) att avstå från vissa immateriella rättigheter med tanke på det rådande läget. USA, EU, Japan, Kanada och Schweiz är några av de främsta motståndarna till det föreslagna undantaget.

Kvinnor måste prioriteras
Humanitära kriser drabbar flickor och kvinnor hårdast och effekterna av Covid-19 är inget undantag. Kvinnor ligger i framkant i kampen mot Covid-19 och utgör upp till 70 procent av världens hälsoarbetare. De har dragit det tyngsta lasset av vårdarbete och hemundervisning sedan pandemin bröt ut. Kvinnor får därför inte hamna sist i vaccin-kön, oavsett var i världen de bor.

”A people’s vaccine”
Just nu pågår samtal om ”A People's Vaccine” - ett vaccin som är tillgängligt för alla människor, i alla länder, utan kostnad. ActionAid stöder detta initiativ.

Läs ActionAid Internationals statement
Läs Unicefs och WHOs gemensamma uttalande