Skip to the content

 

1970-tal

ActionAid bildas 1972 i Storbritannien av affärsmannen och filantropen Cecil Jackson-Cole. En fadderskapsmodell introduceras genom vilken brittiska faddrar sponsrar barn i utvecklingsländer. Fokus är framför allt barn och utbildning men utvidgas snart till hälsa. Långsiktig verksamhet etableras först i Kenya och Indien, expanderas sedan till Rwanda, Burundi och Gambia. Katastrofbistånd ges till Honduras och Bangladesh.

1980-tal

ActionAid växer till totalt 30 länder. I Europa etableras systerorganisationer i Irland, Frankrike, Italien och Spanien. Tuff lärdom dras i synnerhet av utbildningsverksamheten och hur ohållbar den riskerar att bli om staten inte involveras för att ta ansvar. Grundutbildning är staternas ansvar, inte frivilligorganisationernas.

Det är också under detta årtionde som vår idag starka holistiska profil börjar växa fram. Det räcker inte att bara fokusera på utbildning för barn om föräldrarna samtidigt inte har råd att skaffa mat för dagen. Fokus flyttas successivt från enskilda barn till deras familjer och byn runt omkring. Spargrupper startas upp och billiga lån erbjuds för inkomstgenererande verksamhet.

ActionAid har hittills i hög grad fokuserat på att se till människors behov, inte på vilket sätt mer mäktiga aktörer såsom stater och eliter också bidrar till fattigdomen genom att inte ta sitt ansvar eller sko sig på människors fattigdom och maktlöshet. Vi börjar nu hjälpa människor att organisera sig mot orättvisor för att kunna kräva sina rättigheter av staten. Successivt börjar fokus skiftas från att lindra symtom till att angripa grundorsaker. Verksamheten blir alltmer baserad på människors rättigheter och staters skyldigheter.

1990-tal

ActionAid växer konstant med nya systerorganisationer över hela världen. Vi börjar bedriva påverkansarbete gentemot regeringar och organ som Världsbanken och FN. Vi börjar arbeta mer konfliktförebyggande.

1992 bildas ActionAids Emergencies Unit, en professionell humanitär organisation, som svar på torkan i Malawi, Mocambique och Somalia.

En signaturverktygslåda börjar ta form som bygger på den brasilianske folkbildaren Paulo Freires idéer om människors frigörelse genom att via pedagogiska metoder själva erövra medvetenhet om sin situation och vad man som individ och kollektiv kan göra för att förändra den. Om verksamheten ska vara relevant och hållbar måste den drivas och ägas av människorna själva.

ActionAid Alliance bildas som en paraplyorganisation där alla systerorganisationer samlas under en gemensam samordning. Alliansen är dock relativt löst sammanhållen och fortfarande kontrollerad av kontor i nord.

Anställda i syd börjar reagera på vad som uppfattas som en postkolonial hierarki, och pressar alliansen för att ge ökat inflytande över organisationen från kontoren i syd och från de människor man faktiskt finns till för. De interna maktstrukturerna utmanas. Vi lever inte som vi lär. Detta leder till en ökad mångfald i alliansens ledningsstruktur och styrelse. En diskussion om accountability (ansvarighet gentemot såväl människor man vill hjälpa och givare och internt) tar fart. Vårt fokus på accountability gör oss så småningom till en referent på global nivå.

1998 tas ActionAids första gemensamma strategi: Fighting Poverty Together, en rättighetsbaserad strategi som talar om människor som lever i fattigdom som rättighetsaktivister.

2000-tal

Som en naturlig konsekvens av den nya strategin tar ActionAid steget 2003 och ombildas från en löst sammansatt och i grunden brittisk organisation till en internationell federation med likvärdiga medlemmar med lokal förankring, egen styrelse och självständighet i varje land på en gemensam värdegrund. ActionAid finns nu i ett trettiotal länder.

Ett internationellt sekretariat bildas för att hålla ihop federationen operativt. Dess huvudsäte förläggs i Johannesburg, Sydafrika. Ingen internationell organisation hade tidigare förlagt sitt huvudkontor till det globala Syd. Biståndskartan vänds upp och ned och ActionAid ställning som ledande bottom-up-organisation stärks ytterligare. ActionAid vinner internationell uppmärksamhet som föregångare för transparent bistånd.

Det starka lokala perspektivet kombineras med ett lika starkt fokus på kvinnor och kvinnors rättigheter. Inte bara för att fattigdom, katastrofer och orättvisor drabbar kvinnor värst, utan för den enorma kraft och potential för samhället i stort som finns i deras mobilisering och ökade status. ”From changing the condition of women, to changing the position of women” (slogan från ActionAid).

År 2000 lanseras PVA: Participatory Vulnerability Analysis, ett verktyg framtaget i samarbete med lokala samhällen att analysera och införa åtgärder för att minska sårbarhet och öka beredskap inför katastrofer. 2001 genomförs den första kvinnoledda katastrofresponsen efter jordbävningen i Gujarat, Indien.

Emergency Unit byter namn till IHART, International Humanitarian Action & Resilience Team. Enheten beviljas särskild delegation i federationen för att snabbt kunna fatta beslut, samordna och agera i katastrofsituationer. ActionAids särskilda nisch är att kombinera behovsbaserade rent humanitära principer med rättighetsperspektivets fokus på lokalt ägarskap och staters ansvar för att öka effektiviteten och hållbarheten.

2004 införs ALPS, Accountability, Learning and Planning System, i hela federationen.

2006 startar ActionAid i Sverige.

2010-tal

2010 bildas EFAST (Emergency Fast Action Support Team), en unik humanitär enhet i huvudsak lokalt bemannat, hellre än att flyga in humanitära hjälparbetare utifrån.

Vi lanserar en ny strategi för 2012-2017. Fokus på land, rättigheter och demokrati, utbildning och unga, katastrof och resiliens, kvinnors och flickors rättigheter.

De redan utvecklade metoderna för fattigdom och orättvisor bekämpas i utvecklingsländer anpassas och börjar användas med utsatta grupper i Europa. Först ut är Italien.

För att stärka federationens kapacitet för planering, uppföljning och utvärdering bildas det interna nätverket EAGLES, Evaluation and Accountability Global Leaders, med medlemmar från de flesta länder.

ActionAid inleder ett förändringsarbete för att gå från att vara en biståndsorganisation till att bli en organisation för social rättvisa.

ActionAid finns nu lokalt förankrade i 45 länder (med närvaro i ytterligare några länder) och verksamheten vilar på en solid bas av rättigheter, feminism och lokal kapacitet. ActionAid är en internationell referent i frågor som klimatförändringar, skatteflykt, jämlikhet, kvinnors rättigheter och vikten av lokalt ägarskap.