Skip to the content

Mens ska inte innebära skam, barnäktenskap eller livshotande sjukdomar

Varje dag menstruerar omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen. Trots att mens är grunden till allt mänskligt liv och en del av vardagen för halva jordens befolkning leder det till enorma orättvisor. För en del flickor kan mensen till och med kosta en hel framtid i form av utebliven skolgång, barnäktenskap och infektionssjukdomar. 

Upp till 50 uteblivna skoldagar varje år. Det är verkligheten för en del flickor som, på grund av att de inte har tillgång till ordentliga mensskydd, tvingas stanna hemma från skolan. På sikt leder skolfrånvaron till att flickorna fråntas en av de mest grundläggande rättigheterna – rätten till utbildning. Istället faller de ur skolan helt och löper därmed större risk för att giftas bort och bli gravida i unga år.


Så har vi räknat

Priserna som presenteras är exempel på vad din gåva räcker till. 

För 96 kr kan vi förse fyra flickor med mensskydd under en månad. Det innefattar kostnader för distribution och även information för de flickor som precis börjat menstruera och inte fått kunskap om hur mensskydd ska användas. 

För 240 kr kan vi dela ut hygienkit. De innehåller det mest grundläggande mensskydd, tvål, vatten, trosor och vad som behövs för att klara sin hygien. Men kitet innehåller också ofta saker som visselpipa och ficklampa. I katastrofer ökar ofta flickors och kvinnors utsatthet. En visselpipa är ett enkelt sätt att påkalla uppmärksamhet om man utsätts för våld. En ficklampa är ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna ta sig till toaletter som ligger långt från hemmet. Mens är en fråga som fortfarande omfattas av tabun, därför väljer många flickor och kvinnor att i skydd av mörkret sköta sin hygien. Men det ökar också deras utsatthet för våld och övergrepp. 


Tygtrasor och tidningspapper i bristen på mensskydd

En klar majoritet av alla flickor och kvinnor i världen saknar tillgång till ordentliga mensskydd. Istället tvingas de använda exempelvis tygtrasor, tidningspapper och löv. Detta är inte bara obekväma lösningar utan innebär också stora hälsorisker som i värsta fall kan leda till livshotande infektioner. Detta gäller inte minst för flickor och kvinnor som lever på flykt med minimal tillgång till mensskydd och rent vatten.

 


Många vet inte vad mens är

Många flickor vet heller inte vad som händer när de får sin första mens eftersom ingen har berättat det för dem och det finns ingen information att tillgå. I en del länder omgärdas mensen även av myter där menstruerande flickor och kvinnor anses vara ”orena” och till exempel inte får äta tillsammans med övriga familjen eller sova i sitt eget hus.

 


Flickor har rätt att gå i skolan

För ActionAid är det en självklarhet att flickor inte ska diskrimineras eller missa skolan på grund av att de har mens. På många platser där vi arbetar ser vi vilken enorm skillnad ordentliga mensskydd, toaletter och ökad kunskap om mens kan göra för att flickor ska kunna gå i skolan i samma utsträckning som pojkar. Därför sprider vi information för att motarbeta tabun och okunskap kring mens. Vi arbetar också för att skolor ska tillhandahålla mensskydd och ha tillgång till toaletter.

I bland annat Nyanga, Zimbabwe (bilden) har vårt arbete gett resultat och flera skolor erbjuder nu gratis mensskydd till alla flickor så att de inte ska missa undervisning på grund av att de har mens.


Så arbetar ActionAid

I humanitära kriser

  • Vi delar ut hygienkit med bland annat mensskydd, tvål, trosor och ficklampa.
  • Vi etablerar separata duschutrymmen och kvinnocenter i flyktingläger med möjlighet till psykosocialt stöd och hälsoundersökningar. 

I skolor

  • Vi ser till att det finns toaletter, rent vatten och trygga utrymmen för flickor.
  • Vi sprider information till både flickor och pojkar, framför allt genom lärare i skolorna. Informationen handlar även om kringliggande ämnen som graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker.
  • Vi driver på för att skolor ska erbjuda gratis mensskydd.

På flera platser utbildar vi flickor och kvinnor i att skapa återanvändningsbara tygbindor


Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79% av pengarna går direkt till ändamålet.