Skip to the content

Arbete mot kvinnlig könsstympning

ActionAid har under en längre tid arbetat i flera afrikanska länder för att stoppa förekomsten av det brutala övergreppet som kvinnlig könsstympning innebär. Sedan några år tillbaka arbetar vi förebyggande även i Sverige.
Ingreppet innebär att hela eller delar av det yttre könsorganet skärs bort på flickor. Det är en absolut kränkning av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, strider mot FN:s barnkonvention, sätter barns liv i fara och kan leda till fysiska, psykiska och sociala hälsokonsekvenser.

Kvinnlig könsstympning är en tradition som förekommer i ett 30-tal länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. Uppskattningsvis beräknas 200 miljoner flickor och kvinnor vara drabbade.
I dag lever många kvinnor och flickor i Europa med ursprung från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande. Socialstyrelsen uppskattar att det finns cirka 38 000 kvinnor och flickor i Sverige som utsatts för någon form av könsstympning och att ytterligare 19 000 är i riskzonen. Beräkningen gjordes innan den stora flyktingvågen 2015, vilket innebär att antalet drabbade och i riskzonen kan ha ökat sedan dess.

ActionAid Sverige arbetar för att förhindra att fler kvinnor och flickor i Sverige utsätts för övergreppet och för att de som redan är könsstympade får den vård och det psykiska stöd de behöver.
Det finns ett stort behov av att arbeta på lokal nivå – med de som är drabbade eller i riskzonen. Därför arbetar ActionAid Sverige också för att stärka asylsökandes rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, där frågan om kvinnlig könsstympning ingår.

Vad har vi uppnått med vårt arbete i Sverige hittills?

  • Vi har tagit fram två forskningsrapporter där vi kartlägga situationen kring kvinnlig könsstympning i Sverige och andra EU-länder. Rapporten End the Cut - Mapping and gapping kartlägger situationen i Sverige och EU. Rapporten End the Cut - Baseline review kartlägger på läget i Sverige.
  • Vi har etablerat nätverket Champions for Change, ett nätverk med sakkunniga i Sverige. Flera av deltagarna är engagerade i frågan både privat och yrkesmässigt, bland annat via länsstyrelsen i Östergötland och Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning, RISK.
  • Vi har skapat samarbete med lokala föreningar, organisationer, mödravårdscentraler, kvinnokliniker och med Amelmottagningen som arbetar med att ta emot kvinnor som utsatts för övergreppet.
  • Vi deltog i arbetet med att ta fram regeringens nationella handlingsplan mot kvinnlig könsstympning som antogs under sommaren 2018.
  • En broschyr har tagits fram på sex olika språk (svenska, engelska, amhariska, arabiska, tigrinja och somaliska) för att informera nyanlända flickor och kvinnor om vilka rättigheter till hälsa och sjukvård de har i Sverige. 7000 broschyrer har delats ut till bland andra sjukvårdsmottagningar, kvinnokliniker, kvinnojourer, kommuner och ideella organisationer.
  • Ett arbete för att stärka asylsökandes rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, där frågan om kvinnlig könsstympning ingår, har påbörjats med finansiering från Länsstyrelsen Stockholm. 
  • Dokumentärfilmen "Girls from Earth" belyser problematiken och komplexiteten kring den här skadliga traditionen. Filmen finns har visats runt om i Sverige, bland annat på Uppsala universitet. Filmen hittar du här