Skip to the content

Kampen för demokratiska rättigheter

Den demokratiska utvecklingen går bakåt i många delar av världen och tillvaron har blivit allt farligare för medborgare som engagerar sig eller bara höjer sina röster för att kräva sina rättigheter. Den trend av krympande demokratiskt utrymme som tilltagit efter 9/11 och den arabiska våren, tillsammans med en ökad sammanblandning av politiska och ekonomiska intressen, har lett till ökade hot, repression och restriktioner mot medborgare och organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter. Den digitala revolutionen betyder att regeringar fått allt svårare att kontrollera flödet av media och information, vilket resulterat i än mer repressiva metoder. 

Detta påverkar civilsamhällets utrymme att agera runt om i världen. Vi pratar om ett krympande handlingsutrymme (shrinking space)där restriktiva lagar och möjlighet till finansiering liksom kriminalisering och stigmatisering innebär att civilsamhället inte kan fungera som kanal genom vilka rättighetsaktivister kan göra sin röst hörd och hålla beslutsfattare och myndigheter ansvariga.

Följden blir att civilsamhällets mångfald påverkas. Specifika grupper tystas mer än andra och att kämpa för sina och andras rättigheter blir, bokstavligen, ett livsfarligt arbete. I den här kontexten blir organisationer i det civila samhället ofta ett instrument genom vilka statliga myndigheter och institutioner genomför sin egen agenda, utan kritiskt synsätt och utan utmaningar till rådande maktförhållanden. De organiska, kritiska och självständiga aspekterna tappas helt.

Att arbeta för en främjande miljö- enabling environment- är därför avgörande för att återerövra demokratin där den inskränkts eller ännu inte fått ta plats. Det handlar om att genom olika aktioner skapa förutsättningar för ett självständigt, kritiskt och pluralistiskt civilsamhälle som kan fungera som samtalspartner, kritisk motpart och kraft som ger utrymme för engagemang. I grund och botten handlar det om människors grundläggande rättigheter och solidaritet genom att stötta dem att kräva och åtnjuta dem fritt.

Då demokratins motståndare de senaste åren skaffat sig nya metoder för att begränsa medborgarnas inflytande, yttrandefrihet och rätt att organisera sig, måste även vi börja arbeta på ett nytt sätt, ett smartare sätt, ett mer riskmedvetet och säkert sätt, ett sätt där ny teknik och nya former för mobilisering, organisering och påverkan prövas, utvecklas och införs, ett sätt där vi stärker medborgarnas lagliga skydd och rätt till att tryggt kunna delta i demokratin.

ActionAid arbetar dels på en teknisk nivå där vi kan, genom erfarenheter och kunskap om olika verktyg, bidra och sprida kunskap om man kan fortsätta att göra detta arbete trots begränsningarna. Tillsammans med nätverket Beautiful Trouble har ActionAid lanserat en verktygslåda (Beautiful Rising) som handlar om hur folkrörelser och organisationer kan arbeta effektivt, strategiskt och kreativt, ofta under svåra omständigheter (beautifulrising.org).

Vi har även en politisk nivå där vi genom påverkansarbete vill ändra staters hållning i den här frågan efter besluten i denna fråga handlar främst på regeringsnivå. Globalt samarbete, internationella påtryckningar och solidaritet är särskilt viktigt i de sammanhang där den nationella kontexten inte alls tillåter att man agerar inom en viss fråga. Historien visar på många fall där detta har varit helt avgörande för förändring.

Genom ActionAids globala ungdomsnätverk Activista skapar vi även ett öppet utrymme för politisk och religiöst oberoende aktivism, med moraliskt, politiskt och tekniskt stöd av en organisation med spetskompetens i attraktiva och relevanta frågor, som länkar upp mot ett globalt ungdomsnätverk. Ungdomar får verka fritt och fokusera på de frågor som de anser är viktiga, tillsammans med andra ungdomar runt om i världen. Detta stärker demokrati och visar på värdet av aktivism.