Skip to the content

Kvinnligt ledarskap i humanitära katastrofer

Varje år drabbas samhällen där ActionAid arbetar av katastrofer. I det humanitära arbetet är vårt främsta mål att rädda liv och skydda rättigheter. ActionAids humanitära respons handlar främst om att garantera tillgång till mat, försörjningsmöjligheter och tak över huvudet. Men det centrala i vår respons och det som skiljer oss från andra är framför allt hur vi arbetar:

  • Vår utgångspunkt är att de som drabbas har rätt till hjälp. Detta gäller både den typ av hjälp som räddar liv och det som attackerar underliggande orsaker som leder till att vissa drabbas hårdare än andra.
  • Vi sätter exkluderade och marginaliserade människor som lever i fattigdom i centrum. Detta är framför allt kvinnor, som drabbas hårdast under humanitära kriser när sociala och ekonomiska ojämlikheter förstärks.
  • Vi fokuserar på de samhällen där vi redan arbetar som drabbas av katastrofer. Det är en förutsättning för att kunna börja arbeta direkt när en katastrof inträffar. Vi anpassar och justerar vårt arbete till krissituationen, vi använder oss av vårt kontaktnät, vår kontextspecifika kunskap och vår mobiliserade målgrupp för att rädda liv och skydda rättigheter. Vi responderar i nya områden enbart när vi ser att vi har ett mervärde och där vi kan bygga starka lokala samarbeten.
  • Vi arbetar för att kvinnors aktiva roll i humanitära kriser ska erkännas och värdesättas. Vi vill att kvinnor ska inneha ledande positioner i det humanitära arbetet, en plats och roll för att leda förändringsprocesser. Vi ser detta som en förutsättning för att skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle efter en kris där kvinnors rättigheter, behov och kapacitet erkänns och inkluderas.
  • Humanitär respons måste stämma överens med de långsiktiga behov och prioriteringar som befolkningen själv identifierat. ActionAid arbetar för att det främst är de lokala aktörerna som ska leda det humanitära arbetet och för att humanitära aktörer och intressenter ska främst vara ansvariga inför de drabbade samhällena.
  • Vi länkar vår katastrofrespons till långsiktigt utvecklingssamarbete genom att stärka resilienta alternativ och mobilisera lokalsamhällena. Människor som lever i fattigdom påverkas av många humanitära katastrofer under sina liv. Utan långsiktig återhämtning och resiliens kommer fattigdom och ojämlikheter befästas mer för varje katastrof som händer. Därför prioriterar vi att mobilisera människor för att skapa ett politiskt utrymme där de som drabbas kan delta för att hantera och utmana de grundliggande orsakerna till katastrofer och kriser.

Vår humanitära organisation

IHART (International Humanitarian Action and Resilience Team) är den professionella och certifierade humanitära organisationen inom ActionAid. Vårt multidisciplinära team bygger kapacitet, koordinerar och stödjer respons, kommunikation och policyarbete. De länkar även till långsiktiga förändringsprocesser samt samlar in ekonomiska medel. Teamet leds och arbetar från England, Kenya, Indien, Jordanien, Etiopien, USA och Pakistan. För att vara så resultateffektiv som möjligt är ansvaret för olika tematiska områden inom den humanitära responsen uppdelat i delegationer inom federationen, baserat i olika länder.

EFAST (Emergency Fast Action Support Team) är ActionAids databas för individer, med expertis inom specifika områden, som kan vara på plats i ett katastrofområde med kort varsel. Syftet är att stötta upp den lokala organisationens respons och stärka den lokala kapaciteten. EFAST inkluderar främst personer från utvecklingsländer och är begränsad.

Vårt humanitära arbete under 2017

2017 arbetade ActionAid med humanitär respons i 17 nya katastrofsituationer och nådde över 500 000 berörda personer. Katastroferna innefattar bland annat torka i Östra Afrika, omfattande översvämningar i Sydasien och de våldsamma attacker som tvingat tusentals Rohingyer att fly från Burma (Myanmar) till Bangladesh. Samtidigt fortlöper arbetet med syriska flyktingkrisen i Jordanien och Libanon, orkanen Matthew i Haiti, återuppbyggande efter jordbävningen i Nepal, Gaza-krisen i Palestina och bristen på mat i nordöstra Nigeria.

Som alltid har ActionAid svarat på flera olika typer av katastrofer, bland annat översvämningar, torka, brist på mat, flyktingkriser, sjukdomsutbrott, valrelaterade konflikter och elektricitetskriser. Antalet nya insatser var lägre år 2017 än år 2016, men krisernas omfattning var mycket större.

Vi fortsätter att fokusera på att utveckla och fördjupa kvinnligt ledarskap, lokal resiliens och lokalt ansvarstagande för berörda människor. Det fortsätter även att visa sig relevant, unikt och anpassningsbart i olika typer av situationer.

Torkan i östra Afrika påverkade över 14 miljoner människor bosatta i Kenya, Etiopien och Somaliland – kvinnor drabbades i större utsträckning, ofta till följd av långa vandringar för att hitta vatten. ActionAids insatser bygger framför allt på att stärka kvinnors kapacitet och resiliens, samt uppmuntra kvinnor att mobilisera sig och leda olika processer. Det innebär allt från att identifiera problem, leda inköp och distribution av varor till övervakning och hantering av klagomål.

Över 650 000 rohingyer har tvingats fly från Burma till Bangladesh, varav många är kvinnor och barn. I partnerskap med starka lokala organisationer har ActionAid arbetat i ett flyktingläger i Cox’s Bazar. ActionAid’s organisatoriska erfarenheter i flyktingläger är begränsade, men vår humanitära signatur är mångsidig, relevant och hjälper oss att ha ett tydligt fokus i nya sammanhang – på detta sätt kan vi säkerställa att den drabbade befolkningen själva tar ledarroller och påverkar beslut som tas. Kvinnokommittéer har implementerats för att stötta etablerandet av olika faciliteter i lägret. Kvinnovänliga utrymmen har visat sig vara effektiva mötespunkter för kvinnor att få tillgång till information, diskutera frågor relaterade till ökad säkerhet och för att tillsammans begära tillgång till olika tjänster.

Översvämningar i Sydasien påverkade 40 miljoner människor i Indien, Bangladesh och Nepal. Trots den omfattande utbredningen av katastrofen har internationell medierapportering och insamling varit låg. Nepal upplevde den värsta nederbörden på 15 år, vilket ledde till att över 190 000 hus förstördes eller skadades. Även här har ActionAid arbetat med att stärka kvinnors ledarskap och motståndskraft vid katastrofer.