Skip to the content

Resultat från 2017 

Kvinnors och flickors rättigheter

Mer än 30 000 kvinnor i 16 länder fick bättre möjligheter till försörjning och till att påverka sin situation i hemmet och i sina samhällen. Exempelvis har ActionAid Nepal öppnat flera förskolor vilket minskat kvinnors obetalda hem-och omsorgsarbete. Det har gett dem mer tid till att utbilda sig i egenförsörjning och entreprenörskap.

Över 400 000 kvinnor i 27 länder organiserade sig för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Över 600 workshops, utbildningar och påverkansinsatser genomfördes i 17 länder för att skydda kvinnor och flickor från skadliga traditioner. Representanter från ActionAid Somaliland besökte Sverige och deltog i seminarium med över 150 personer för att sprida kunskap om deras arbete mot kvinnlig könsstympning.

Motstånd och beredskap att möta klimatförändringar och en oförutsägbar framtid

Fler än 330 000 bönder i 23 länder fick ökade kunskaper om odlingsmetoder som ska bidra till ett jordbruk som är motståndskraftigare och bättre rustat för klimatförändringar och katastrofer. I Zambia tränades ActionAid lokala jordbrukare i miljövänligt jordbruk och konserveringsmetoder. Efter projektet rapporterade mer än 210 lokala jordbrukare att de hade tillräckligt med mat för både konsumtion och försäljning.

Humanitära insatser genomfördes på 22 katastrofdrabbade platser i 14 länder. Vi nådde ut med akut katastrofhjälp till över 530 000 människor. Samtidigt fortsatte det löpande återuppbyggnadsarbetet efter tidigare katastrofer.

Över 33 500 människor, varav mer än hälften är kvinnor, har fått stöd i att ta fram planer för att mildra konsekvenserna av katastrofer. Under torkan i Östafrika har ActionAid stöttat kvinnoledda katastrofinsatser i Kenya, Somaliland och Etiopien och nått ut till över 245 000 människor. I Somaliland ledde kvinnor arbetet med att hantera klagomål, lösa konflikter och fördela resurser.

Mobilisering och samhällspåverkan

ActionAid har uppmuntrat gräsrotsorganisationer att gå ihop och tillsammans sätta press på beslutfattare. Det har resulterat i att över 1 600 lokala myndigheteri 20 länder påverkats till att ta ansvar för sitt uppdrag.  I Mutoko, Zimbabwe, lyckades en grupp unga kvinnor påverka de lokala myndigheterna att bygga en lokal sjukklinik.

Informationsspridning via kampanjer har bidragit till att över 900 000 kvinnor fått ökad kännedom om sina landrättigheter.

Mer än 2 300 kvinnogrupper i 16 länder fick stöd i att organisera sig för att bättre kunna kämpa för sina rättigheter. Det har i sin tur lett till att 90 000 kvinnor i 23 länder har fått stärkta landrättigheter. 

Utbildning

400 000 föräldrar, lärare och barn i 25 länder fick ökad medvetenhet och kunskap om rätten till utbildning och hur utbildningen i kommunala skolor kan kvalitetssäkras. Kunskap om rätten till utbildning har lett till att elever, lärare, föräldrar och skolföreningar organiserat sig, kampanjat och krävt ansvar från lokala och nationella myndigheter.

5 000 skolor i 25 länder rapporterade om en förbättrad och tryggare skolmiljö och en ökad tillgång till kostnadsfri utbildning av god kvalitet för pojkar och flickor. I Rwanda har frånvaron i skolor minskat efter att ActionAid tillsammans med skolorna inrättat ”säkra rum” för flickor där de kan byta om, få mensskydd och vila under menstruationen.

 

Härifrån kommer pengarna till vår svenska verksamhet 

Hit går pengarna vi samlar in i Sverige 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Effektrapport ActionAid Sverige 2017

Download - File size: 6485KB

Nyhetsbrev Re:Action, maj 2018

Download - File size: 8763KB