Skip to the content

När människor som själva lever i utsatthet kan organisera sig för att påverka orättvisor - då kan förändringar ske från grunden. Därför arbetar vi alltid tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer och med de människor som lever i de områden där vi är verksamma. För varje år ser vi att arbetet ger resultat. Här är ett axplock av de förändringar som ActionAid Sverige bidrog till under 2020. 

 

GLOBALT - INSATSER KOPPLAT TILL COVID-19

Under 2020 nådde ActionAid globalt ut till 21 131 649 människor i 40 länder med insatser kopplat till covid-19. Insatserna har främst handlat om att dela ut hygienartiklar, sprida information, utbilda människor, framför allt kvinnor, i krisberedskap och ledarskap, dela ut förnödenheter samt stärka skyddet för kvinnor som utsatts för ökat våld under pandemin.


BANGLADESH

 • 2550 barn och vuxna i området Sapahar har fått information om förebyggande insatser mot coronaviruset.
 • 7 500 hygienkit har delats ut och över 59 000 människor nåtts av information.
 • Kvinnor har utbildats i katastrofberedskap och lett arbetet med att nå ut till familjer som drabbats hårt av pandemin. 
 • Efter cyklonen Amphan som slog till i maj 2020, mottog 500 familjer ekonomiskt stöd och hygienkit och andra förnödenheter i området Lalua – Champapur. 10 stationer för handtvätt har även installerats i närheten av skyddsrummen för cyklonen Amphan.

GUATEMALA

 • På internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor deltog 134 kvinnor i en sammankomst för att manifestera sin rätt till ett liv fritt från våld.
 • Ett aktivt påverkansarbete från ActionAid och andra lokala aktörer har lett till ökad vattentillgång i regionen Coatepeque, från 30 minuter vattentillgång per dag till tre timmar.
 • Tre juridiska instanser har inrättats med advokater som ger tidigare dömda människorättsförsvarare det juridiska försvar de har rätt till. 

INDIEN

 • 1731 barnäktenskap har stoppats i de fem distrikten, Bihar, Jharkhand, Odisha, Rajasthan and West Bengal, genom ett samarbete mellan ActionAid och UNICEF.
 • Arbetare inom den informella sektorn som tvingats lämna städerna, där jobben i normala fall finns, har fått stöd av ActionAid med vatten, mat, skor och första hjälpen längs vägarna.
 • Efter cyclonen Amphan nådde ActionAid ut med mat och hygienartiklar till mer än 7 300 familjer i västra Bengal och i Odisha nådde våra team ut till 800 familjer.

PALESTINA

 • 99 personer (varav 80 kvinnor) har deltagit i fokusgrupper för att diskutera förekomsten av könsbaserat våld. Arbetet har bland annat resulterat i en handbok vars syfte är att öka kunskapen om frågan. 
 • 24 seminarier i åtta områden av Palestina/Gaza har genomförts för att öka medvetenheten om könsbaserat våld. 640 personer (varav 546 kvinnor) har deltagit.
 • 80 kvinnor har fått utbildning i katastrofberedskap, ledarskap och mänskliga rättigheter. De har sedan startat skyddskommittéer som bland annat bekämpat spridningen av covid-19 inne i Gaza.  I samband med projektet har även 600 matpaket och 1000 hygienpaket distribuerats inne i Gaza.

VIETNAM

 • I området Tra Vinh City, som drabbats hårt av översvämningar, torka och cykloner, har 30 000 invånare, varav 20 000 kvinnor, nåtts av information om hur de kan hantera och minimera risker i förhållande till effekterna av klimatförändringar.
 • 1118 hushåll med 5 813 medlemmar har fått förbättrade försörjningsmöjligheter och tillgång rent vatten efter att lokala kvinnogrupper utvecklat metoder för att använda förnybar energi och rena vatten som förorenats i samband med övesvämningar som uppstått till följd av klimatföränringar.

ZAMBIA

 • Civilsamhällesorganisationer, media och människorättsförsvarare, framförallt kvinnor och unga, har fått ökad kunskap om hur de kan försvara sina demokratiska rättigheter och motverka det krympande demokratiska utrymmet i landet. Nätverk för människorättsförsvarare har startats i norra och västra delarna av landet och ett ungdomsnätverk har startats i Lusaka-regionen. 
 • ActionAid Zambia har även lett granskningen av den så kallade ”NGO Act” som varit ett av de juridiska instrument som regeringen använt för att trakassera icke-statliga organisationer. I ActionAid Zambias uppdrag ingår att se över lagen för frivilligorganisationer i syfte att ändra avgörande klausuler. 

ZIMBABWE

 • För att stoppa samt sprida kunskap om könsbaserat våld har vårdkliniker upprättats i området Nyamaropa. Genom dessa har 242 personer varav 148 kvinnor fått en ökad medvetenhet om vilken typ av stöd som finns att få. 
 • 35 skolor har fått munskydd, tvål och termometer som en smittförebyggande åtgärd mot pandemin.
 • 450 återanvändningsbara munskydd har sytts av ActionAids kvinnogrupp i Nyamaropa, Zimbabwe. Munskydden de inte själva använder har de kunnat sälja för att få en inkomst.

SENEGAL

 • 5000 hygienkit har delats ut i 183 byar och totalt nått ut till 70 000 människor, med fokus på unga och kvinnor.
 • 9468 elever i staden/regionen Koussanar har mottagit studiematerial för självstudier under coronapandemin. 

SIERRA LEONE

 • I Tonkolilli, Sierra Leone har 2 131 hushåll fått tillgång till stationer för handtvätt.